دل نوشته!

ورود به سال جدید خود را اماده کنند، نمایشگاههای بهاره افتتاح شده بود، اکثر خانم ها وآقایان لباسهای زمستانی خود را کنارگذاشته بودند، شکوفه های سفید وصورتی بیرون آمده بودندو درختان سبز شده بودند ، خلاصه همه چیز بوی تازگی میداد که ناگهان با بادهای سرد روبرو شدیم مدتی این بادها را تحمل کردیم ، تازمانی که آخرین روز کاری وقتی از خواب بیدار شدم که خودم را برای رفتن به کار آماده کنم وقتی چشم به هوای بیرون افتاد متعجب وشگفت زده شدم؛ سفیدی همه جای زمین راپرکرده بود. باورنکردنی بود. چی شد که اینطورشد؟

ازآنجایی هواشناسی مدتی است پیش بینی اش اشتباه از در می آمددیگر نمیشد به هواشناسی آنها اعتماد کرد چندشب پیش هواشناسی پیش بینی کرده بود که از روزچهارشنبه برف میاد ولی چهارشنبه خبری نشد اما ازبامداد پنجشنبه 91/12/17 آسمان شروع به بارش کرده بود وتا الان همچنان ادامه دارد. برخی از مردم علی الخصوص بچه مدرسه ای ها و کارمندان ادارات از این برف ناگهانی خوشحالند ولی برخی دیگر مانند باغداران که تازه درختانشان شکوفه زده بود و از دیدن سر سبزی درختان شان ازسالی پربرکت امیدوارشده بودند که باصحنه سفیدپوشی زمین ودرختان روبروشدند.

حالا خدابدادمابرسه!!

/ 0 نظر / 12 بازدید