چپاول بیت المال در برخی از شوراهای شهر

بعضی ها خدمت به مردم میکنند وبعضی ها خدمت به خودشان می کنند ؛ متاسفانه زد وبندهایی است برای انتخاب مدیران ، خرید وفروش هایی است در این قمست ، لذا باید توجه کرد، سازمان نظارت هم باید توجه کنند اما متاسفانه ضعفی در استان است، در سازمان نظارت به هر نفر از افرادی که در آنجا مشغول کارکردن هستند حکم ریاست داده اند واین ضعف نظارت است ؛لذا هم نهادهای تاثیرگذار و هم نهادهای امنیتی اگر توجه نکنند افرادی که نباید تایید شوندو مورد تایید قرار بگیرند من نام آنها رادر پشت این تریبون خواهم آورد و به آنها نیز تذکر می دهم ؛ هم نظارت وهم نهادهای امنیتی در تعیین صلاحیت ها با قدرت وهوشیاری فرد پیدا کنند؛ و افراد با صلاحیت راکه برای خدمت به مردم آمده اند را انتخاب کنند؛تکلیف شما مردم هم این است که فریب تبلیغات رنگارنگ انها راهم نخورید ؛ یکی از بدی های شهرستان ملارد و مخصوصاً شهر ملارد این است که بعلت این که جمعیت آنها از فرقه ها وگروههای مختلف است ، گرو کشی میکنند، اقوامها در مقابل هم صف آرایی می کنند می گویند: این قوم رأی بیاورد، آن قوم بیاورد،  این حرفها نیست افرادی که واقعاً صلاحیت دارند از هرقوم ونژادی که هستند، باید به آنها رأی داد و روی کار آوردشان، انتظار هست که عزیزان ماهم توجه کنند؛ حرفهای به ظاهر قشنگ برخی از اینها،آنها را فریب ندهد. 

باید تلاش کنیم افرادی صالح ومتخصص ومتعهد برای خدمت به مردم نه برای جلوگیری ونه برای ضربه زدن به شهر ، ما امروز این را  می بینیم ؛ خدمتی که در حق مردم این شهر بود صورت نگرفته است ، شورایی که در یکسال چند شهردار وسر پرست انتخاب میکند معلوم است که مشکلشان کجاست . شما باید توجه کنید که در دوره جدید ا فرادی متخصص وبلد بکار و سالم، برای خدمت به این مردم بیایند و انشاءالله این توجه راهم شماعزیزان داشته باشید.

/ 0 نظر / 11 بازدید