زن ، بصیرت، حجاب

اگرواقعا کار اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری به معنای تحرک باشد ، لباس رسمی زن می تواند چادر باشد که بهترین نوع حجاب است .

البته می توان محجبه بود؛ ولی چادر نداشت ، منتها همین جاهم باید آن مرز را پیدا کرد.

عده ای از چادر فرار می کنند به خاطر اینکه هجوم تبلیغاتی غرب دامن گیرشان نشود . اما از چادر فرار می کنند به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمی آورند؛ چ.ن آن راهم غرب مورد تهاجم قرار می دهد.

تصور نکنید اگر ما فرضا چادر را کنار گذاشتیم آن مقنعه کذایی را... درست کردیم دست از سر مابر می دارند ، آنها به این چیزها قانع نیستند؛ بلکه می خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان را در اینجا، مثل زمان شاه که زن اصلا حجاب و پوشش نداشت ، عمل شود .

رضاخان این مرد قلدر نادان بی سواد آمد و خود را در اختیار دشمن قرار داد . یکباره لباس این کشور را عوض کرد ، بسیاری از سنتهای مردم را تغییر داد، دین را ممنوع کرد.....

شما ببینید در وضع امروز چقدر رسواست که یک پادشاهی یکباره لباس ملی یک کشور را عوض کند . شما به اقصی نقاط دنیا مثل هند سفرکنید . ملتها لباس ملی خودشان را دارند و به آن افتخار می کنند و از آن احساس سر شکستگی هم نمی کنند ؛ ولی آنها آمدند یکباره لباس ملی را ممنوع کردند . چرا با این لباس ونمی شود عالم شد! و حال این که بزرگترین دانشمندان ایرانی که آثار آنها هنوز در اروپا تدریس میشود با همین فرهنگ ، لباس و در همین محیط پرورش یافتند . مگر لباس چه تاثیری داررد ؟ این چه حرف ومنطق مسخره ای است که مطرح کردند؟ آنها لباس یک ملت را عوض کردند؟ چادر را از سر زنان برداشتند و گفتند با چادر غیر ممکن است که زنی عالم و دانشمند بشود و در فعالیت اجتماعی شرکت بکند! سوال من این است که بابرداشتن چادر در کشور ما زنها تاچه اندازه در فعالیتهای اجتماعی شرکت کرده اند ؟ مگر در دوران رضاخان و پسرش فرصتی داده شد تا زنهای ما در فعالیتهای اجتماعی شرکت کنند.

زنهای ایرانی زمانی وارد فعالیت اجتماعی شدند و کشور را با دستهای توانای خود متحول کردند؛ و مردهای این کشور رابه دنبال خود به میدان مبارزه کشیدند که چادر سرشان کردند. 

بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری

پیرامون حجاب

/ 0 نظر / 45 بازدید